Logowanie
E-mail:
Hasło:
Zacznij szukać teraz
Wiek od:
do:
Miejscowość:
Płeć:
     
Przejdź do szukania zaawansowanego
więcej kryteriów wyszukiwania


Kilka słów o nas
W dzisiejszym świecie jest coraz więcej osób samotnych nie z wyboru.

Swojego cierpienia często nie chcą okazywać na zewnątrz. Pytani o przyczyny swego stanu tłumaczą się pracą, nauką czy brakiem czasu, w głębi serca wiedząc, że to tylko wymówka. Są już po trzydziestce, często dobrze wykształceni, mają pracę i stabilizację finansową. Jednak to czego pragną najbardziej - miłość - ciągle nie przychodzi. więcej
ReklamaZagadki
Modlitwy
Twoja Praga

Modlitwa do Rity

Regulamin serwisu www.dla-samotnych.pl
§1

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego www.dla-samotnych.pl. Postanowienia regulaminu w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki użytkowników serwisu, a także prawa, obowiązki właściciela i administratora posiadającego prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem niniejszego serwisu. Usługi świadczone w serwisie są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2

Występujące w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

Administrator: podmiot właściwy do kontaktów z użytkownikami, a także innymi osobami we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu, mający wszelkie prawa do przetwarzania danych użytkowników, włącznie z usuwaniem profili niezgodnych z regulaminem.
Serwis: platforma internetowa, na którą składają się elementy właściwe serwisom internetowym wraz z usługami świadczonymi drogą elektroniczną na rzecz użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Właściciel: podmiot zarządzający i prowadzący serwis, którym jest firma Fobit - Tomasz Jarosz, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 18002/C prowadzonej przez Urząd m.st. Warszawy zwany też dalej Usługodawcą.
Użytkownik: osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która założy konto i poprawnie dokona jego aktywacji.
Login: indywidualny i niepowtarzalny adres e-mailowy użytkownika serwisu, mającego prawa do jego używania, jaki został przez niego wybrany na etapie zakładania (rejestracji) konta w serwisie.
Numer: indywidualny i niepowtarzalny numer użytkownika, jednoznacznie identyfikujący go w serwisie, nadawany użytkownikowi podczas procesu rejestracji.
Konto: miejsce w serwisie dostępne dla danego użytkownika po zalogowaniu się (podaniu loginu i hasła), za pomocą którego użytkownik zarządza swoimi danymi, opisami, zdjęciami, wiadomościami i innymi elementami związanymi z udziałem w serwisie, oraz miejsce, z którego może on wykonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w serwisie.
Profil: zbiór informacji, danych i innych elementów opisujących i prezentujących osobę danego użytkownika, nie zawierających jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację użytkownika w świecie rzeczywistym, tj. adresów e-mail, numerów telefonów, adresów do korespondencji, adresów stron internetowych, numerów lub loginów do komunikatorów internetowych. Informacje te mogą być przekazywane dobrowolnie i samodzielnie przez użytkownika do serwisu, a po pozytywnym przejściu procesu moderacji prezentowane są na stronie użytkownika w serwisie i mogą być udostępniane innym użytkownikom, a w szczególnych wypadkach także osobom korzystającym z internetu, a nie będącymi użytkownikami serwisu.
Lista Użytkowników: obszar w serwisie, gdzie publikowane są informacje, dane, zdjęcia i inne elementy opisujące osobę użytkownika, przekazane przez niego do serwisu w sposób dobrowolny i samodzielny, za pośrednictwem którego to miejsca inni użytkownicy, a osoby korzystające z internetu, a nie będące użytkownikami serwisu, mogą zapoznać się z profilem użytkownika.
Zbiór Profili: dane, informacje, zdjęcia i wszelkie inne treści przekazane dobrowolnie przez wszystkich użytkowników do serwisu, zgromadzone i przetwarzane w systemie informatycznym przez administratora za zgodą użytkownika, na potrzeby świadczenia usług serwisu.
Komentarze: wypowiedzi użytkowników dotyczące zamieszczonych artykułów lub informacji.
Moderacja: proces prowadzony przez administratora, bądź osoby przez niego upoważnione, mający na celu sprawdzenie czy komentarze oraz dane przekazane przez użytkownika w jego profilu (włącznie ze zdjęciami) oraz poza nim w serwisie są zgodne z regulaminem.
Katalog Wiadomości: miejsce gdzie przechowywane są wiadomości wysłane do i odebrane od użytkowników serwisu.

§3

1. Właścicielem serwisu jest firma Fobit - Tomasz Jarosz wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 18002/C prowadzonej przez Urząd m.st. Warszawy.
2. Podstawowym przedmiotem działania serwisu jest umożliwienie użytkownikom serwisu prezentacji informacji o sobie w postaci swojego profilu innym użytkownikom serwisu i możliwości wymiany informacji pomiędzy użytkownikami serwisu. Usługi świadczone w serwisie są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługi te świadczone są nieodpłatnie.
3. Właściciel posiada wyłączne prawo do świadczenia usług oferowanych przez serwis, zastrzega sobie możliwość wprowadzania w nich zmian, łącznie z całkowitym ich wycofaniem.
4. Uczestnictwo w serwisie jest dobrowolne i nieodpłatne. Zakres usług świadczonych przez serwis może zmieniać się w czasie i być ograniczany bądź rozszerzany.
5. Zbiór profili podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w zbiorze profili jest firma Fobit - Tomasz Jarosz.
6. Użytkownikiem serwisu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptuje postanowienia regulaminu, akceptuje bez żadnych wyjątków nauczanie Kościoła Katolickiego oraz jest w stanie zawrzeć sakramentalny związek małżeński.
7. Niedozwolone jest wykorzystywanie serwisu do innych celów niż wynika to z charakteru i przedmiotu serwisu.
8. Jedna osoba może mieć tylko jedno konto w serwisie. Przekazywanie lub udostępnianie konta innym osobom jest niedozwolone.
9. Procedura rejestracji i aktywacji konta przebiega dwustopniowo. Po dokonaniu czynności rejestracyjnej przez użytkownika na zgłoszony adres e-mail wysłana jest wiadomość z serwisu zawierająca link aktywacyjny. Pełna aktywacja konta jest możliwa po zatwierdzeniu przesłanego linku.
10. Pierwsza możliwość wysyłki wiadomości do użytkowników jest dostępna po 24 godzinach od chwili rejestracji profilu.
11. Aby korzystać z usług serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń umożliwiających korzystanie z zasobów internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki internetowej pozwalającej na wyświetlanie stron WWW.
12. Zrealizowanie procedury rejestracji w serwisie zakończonej założeniem konta oznacza, że użytkownik oświadczył, iż:
1.  Jest osoba pełnoletnią, mogąca zawszeć sakramentalny związek małżeński,
2.  zapoznał się z regulaminem i bez wyjątków zaakceptował jego treść,
3.  wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora wszelkich danych o sobie przekazanych podczas rejestracji wraz z ich późniejszymi zmianami i przekazuje je dobrowolnie w celu upublicznienia ich innym użytkownikom serwisu,
4.  wyraża zgodę na upublicznienie prawdziwych danych, tj. imienia, wieku, płci, miejscowości i województwa, ewentualnie zdjęć oraz ew. innych informacji o sobie,
5.  posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby wszelkie dane (włącznie ze zdjęciami i wypowiedziami) umieszczone przez niego w serwisie mogły być udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach serwisu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich,
6.  w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do właściciela, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych treści (włącznie ze zdjęciami) lub wizerunku osobistego osób trzecich, zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni właściciela od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie
7.  nie będzie zamieszczał w serwisie żadnych informacji handlowych, ani też w żaden inny sposób nie będzie uprawiał w serwisie działalności komercyjnej, promocyjnej lub reklamowej,
13. Profil zostaje upubliczniony z chwilą pomyślnej aktywacji konta.
14. Użytkownik ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia swoich danych.
15. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za prawidłowość danych podanych w ramach rejestracji konta oraz wszelkie treści, w tym informacje upublicznione w swoim profilu.
16. Użytkownik profilu zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane w profilu, a także aktualizować je, o ile następują w nich jakieś zmiany.
17. Zabrania się posługiwania w serwisie nickami, zdrobnieniami zamiast prawdziwego imienia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji administrator ma prawo dokonać modyfikacji. O dokonanej modyfikacji użytkownik zostanie poinformowany.
18. Zdjęcia i informacje przekazywane przez użytkownika do serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji profilu mogą być moderowane przez administratora, co oznacza, iż administrator może odmówić opublikowania ich na łamach serwisu, a jeżeli podawane treści będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść regulaminu lub zasady głoszone przez Kościół Katolicki administrator może je usunąć włącznie z usunięciem konta użytkownika.
19. Administrator nie ma możliwości sprawdzenia prawdziwości podawanych danych przez podanych przez osoby rejestrujące się w serwisie i nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za dane umieszczone przez użytkowników serwisu.
20. W stosunku do danych osobowych ujawnionych w profilu przez użytkownika, administrator nie decyduje o ich celu i środkach przetwarzania. Administrator nie wykorzystuje (nie przetwarza) informacji ujawnionych w profilu do własnych celów. Administrator nie jest w stosunku do nich administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych.
21. Użytkownik może ograniczyć prezentację swojego profilu dla innych użytkowników serwisu poprzez ich zablokowanie. W każdej chwili Użytkownik może przywrócić poprzednie ustawienia swojego profilu.
22. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć swoje konto. Wraz z usunięciem konta na stałe i bezpowrotnie usunięty zostanie z serwisu profil użytkownika. Nie zostaną usunięte wiadomości wysłane przez użytkownika do innych użytkowników serwisu, komentarze oraz zamieszczone przez niego informacje dotyczące np. wydarzeń, spotkań, Mszy itp.
23. Usunięcie konta powoduje zakończenie świadczenia w stosunku do użytkownika wszelkich usług przez serwis.
24. Administrator może zablokować lub usunąć (co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie konta i profilu z bazy) bez jakichkolwiek uprzedzeń konto użytkownika, jeżeli administrator stwierdzi, iż:
1. Użytkownik nie stosuje się do postanowień regulaminu,
2. Użytkownik założył więcej niż jedno konto w serwisie - w takim wypadku mogą zostać usunięte wszystkie konta użytkownika,
3. Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez administratora w regulaminie,
4. Użytkownik podejmuje niedozwolone działania, nie objęte zakresem usług określonych przez niniejszym regulaminie, ingerujące w struktury serwisu, do których użytkownik nie ma dostępu, bądź też swoimi działaniami próbuje destabilizować funkcjonowanie serwisu.
25. W przypadku zablokowania lub usunięcia konta przy próbie zalogowania użytkownik otrzymuje informację odpowiednio o blokadzie lub usunięciu konta. W celu odblokowania konta lub wyjaśnienia powodu jego usunięcia użytkownik może zwrócić się do administratora.
26. Użytkownik może dodawać innych użytkowników do grona swoich znajomych w swoim profilu.   Żadne informacje z tego pola nie są udostępnianie innym użytkownikom. W każdej chwili Użytkownik może przywrócić poprzednie ustawienia swojego profilu.
27. Użytkownik w swoim profilu ma dostęp do informacji o użytkownikach, którzy odwiedzali jego profil. Użytkownik nie ma możliwości wyłączenia tej funkcji.
 
§4

1. Pełna funkcjonalność serwisu dostępna jest po zalogowaniu. Loginem jest adres e-mail użytkownika. Hasłem jest dowolny znany tylko użytkownikowi co najmniej 5-cio znakowy ciąg znaków. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nie dołożenie przez użytkownika należytej staranności w jego ochronie przed dostępem osób trzecich i wynikłe z tego tytułu szkody.
2. Lista usług dostępnych w serwisie:
1. Rejestracja swojego profilu w serwisie zakresie przewidzianym przez serwis.
2. Wyszukiwanie profili innych użytkowników za pomocą kryteriów udostępnionych przez serwis.
3. Przeglądanie profili innych użytkowników.
4. Blokowanie innych użytkowników.
5. Wysyłanie wiadomości prywatnych do i odbieranie od innych użytkowników.
6. Dodawanie zdjęć i informacji o wydarzeniach, spotkaniach, Mszach itp. po uprzedniej moderacji przez administratora serwisu.
7. Dodawanie komentarzy do artykułów i zamieszczanych informacji po uprzedniej moderacji przez administratora serwisu.
8. Zgłoszenie nadużycia w profilu innego użytkownika
9. Zgłoszenie błędu na stronie
10. Formularz kontaktu z administratorem
3. Bez logowania dostępna jest funkcjonalność serwisu w zakresie listy użytkowników upublicznionej na stronie głównej oraz zamieszczonych artykułów, bazy Mszy świętych oraz wydarzeń oraz proste wyszukiwania w następujących kryteriach. Wiek, Płeć i Miejscowość.
4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmian w zakresie świadczenia usług włącznie z całkowitym zaprzestaniem ich świadczenia w dowolnej chwili.
5. Użytkownik akceptuje możliwość otrzymywania na użyty w czasie rejestracji adres e-mail informacji od operatora serwisu lub innych osób (reklamodawców współpracujących z serwisem dla-samotnych.pl)
             1. Informacje nie mogę być wysyłane częściej niż raz na 90 dni.
             2. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania wiadomości poprzez anulowanie adresu z listy wysyłkowej.

§ 5

1. Użytkownik jest uprawniony do zgłaszania w formie pisemnej reklamacji, zastrzeżeń i problemów w funkcjonowaniu serwisu jak i przypadków gdy twierdzi on, iż usługodawca naruszył postanowienia niniejszego regulaminu.
2. Reklamacje należy wysyłać pocztą e-mail na adres redakcja(at)dla-samotnych.pl Wiadomość ta musi być wysłana z adresu e-mail użytkownika użytego przez niego jako login w serwisie.
3. Reklamacja w postaci poczty e-mail powinna spełniać następujące wymagania:
1. musi zostać wysłana najpóźniej w ciągu 7 dni od zaistnienia przyczyny reklamacji,
2. tytuł wiadomości powinien rozpoczynać się od słowa „REKLAMACJA”,
3. treść powinna zwierać numer użytkownika w serwisie zgłaszającego reklamację, precyzyjne określenie przedmiotu zastrzeżeń z dokładną informacją, które postanowienie regulaminu zostało naruszone i w jaki sposób wraz z uzasadnieniem przyczyny ich wniesienia, dokładną datę zdarzenia a także datę i podpis użytkownika,
4. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania. Usługodawca zastrzega sobie prawo nie odpowiadania na reklamację a użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia jeśli:
1. Zgłoszony problem wynika z nieznajomości regulaminu przez zgłaszającego,
2. Użytkownik nie zastosował się do wskazówek administratora,
3. Reklamacja została dostarczona po 7 dniach od zaistnienia problemu,
5. W przypadku gdy usługodawca uzna reklamację jako zasadną poczyni wszelkie niezbędne działania by ją uwzględnić i w ciągu 14 dni powiadomi o tym użytkownika.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w wewnętrzną strukturę techniczną konta użytkownika włącznie ze zmianą wyglądu stron publikowanych w serwisie i nie może to być przedmiotem reklamacji.

§ 6

1. Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób za treści przekazywane i publikowane na łamach serwisu przez użytkowników, a w szczególności za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii.
2. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym wynikające z korzystania z serwisu www.dla-samotnych.pl, w tym również za zdarzenia pomiędzy użytkownikami, którzy nawiązali kontakt ze sobą za pośrednictwem serwisu.
3. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia w tym utratę danych serwisu spowodowane awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, w tym użytkowników serwisu.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przesyłaniu jak i za nie dostarczenie informacji wysyłanych za pomocą serwisu.
5. Usługodawca nie odpowiada za nieuprawnione użycie pobranych zdjęć i innych treści z serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach www lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie.
6.  Niedopuszczalne jest umieszczanie w serwisie www.dla-samotnych.pl:
1. treści sprzecznych z prawem;
2. treści wyrażających brak szacunku dla nauczania Kościoła Katolickiego;
3. treści godzących w prawa osobiste drugiego człowieka, w tym pomówienia osób publicznych i osób spoza serwisu;
4. treści szkodzących wizerunkowi serwisu i jego użytkownikom;
5. treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej;
6. treści propagującej przemoc;
7. treści uznanych powszechnie za naganne moralnie czy społecznie niewłaściwe;
8. przekazów reklamowych;
9. treści noszących znamiona agitacji politycznej i propagandowej
10. treści pornograficznych
7. Bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody administratora niedozwolone jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, zdjęć lub innych treści z serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24 poz. 83).
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez użytkowników do administratora serwisu, które dotyczą kwestii związanych z funkcjonowaniem serwisu, udzielanymi poradami i innych, jeśli usługodawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte publikacji w serwisie.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu zmiany oferowanych usług lub przeprowadzania konserwacji sprzętu, bez wcześniejszego uprzedzania o tym użytkowników.
10. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian w zakresie świadczenia usług włącznie z całkowitym zaprzestaniem ich świadczenia w dowolnej chwili.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, a informacja o tych zmianach zostanie zamieszczona na stronie głównej serwisu. Po takim ogłoszeniu zmian w regulaminie użytkownik powinien niezwłocznie, przed zalogowaniem się do serwisu, zapoznać się z nową treścią regulaminu.
12. Wszelkie zapytania, informacje i uwagi związane z działalnością serwisu mogą być kierowane do usługodawcy pod adres e-mail redakcja(at)dla-samotnych.pl.
13. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w serwisie.